Aanbod

Distinto biedt verschillende producten aan. Voorafgaand aan welke vorm van begeleiding dan ook vindt een intakegesprek plaats. In dit gesprek komt de hulpvraag aan de orde. Ook worden ouders geïnformeerd over onze werkwijze en doen wij een passend zorgaanbod. Als vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten en er een passende beschikking door de gemeente is afgegeven, dan kan de begeleiding op korte termijn starten.

Onze begeleiding kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak. Samen met ouders en de jeugdige wordt een begeleidingsplan opgesteld en wordt gewerkt aan concrete begeleidingsdoelen. Wij werken met een digitaal klantdossier. Periodiek worden metingen uitgevoerd die informatie geven over de voortgang en kwaliteit van de geboden begeleiding. Aan de hand van deze metingen worden doelen bijgesteld, afgerond of nieuwe doelen toegevoegd.

In het kort wordt op deze pagina ons aanbod omschreven. In onderstaand document is e.e.a. nader uitgewerkt:

180308-distinto-een-korte-kennismaking

Learn2do!

Learn2do! biedt jongeren met een beperking voor wie het schoolse systeem niet toereikend is de mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen in een voor hen passende omgeving, met als uiteindelijk doel optimale participatie in de maatschappij.

De jongeren van Learn2do! komen vanwege hun problematiek binnen school niet toe aan leren en ontwikkelen. Veiligheid van medeleerlingen en onderwijzers kan in het geding zijn. Jongeren komen thuis te zitten en geraken in een sociaal isolement met mogelijk zelfs criminaliteit of suïcidaliteit tot gevolg. Learn2do! biedt deze jongeren een plaats in Huis Distinto waar zij in een voor hen passende omgeving aan hun schoolopdrachten kunnen werken en zo toch hun diploma kunnen behalen.

Deze jongeren hebben doorgaans al een veelheid aan behandelingen en therapieën doorlopen, echter zonder het gewenste resultaat. De begeleiding richt zich op het vergroten van competenties op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden, nemen van verantwoordelijkheden, zelfredzaamheid, vrijetijdsbesteding, mogelijk ter voorbereiding op terug naar school of deelname aan arbeid of dagbesteding.

Omdat iedere jongere uniek is, biedt Learn2do! maatwerk.

Jongeren die deelnemen aan Learn2do! voeren onder begeleiding van hun coach werkopdrachten uit. Om goed te kunnen functioneren en plezier te hebben in het werk, is het voor de jongere belangrijk dat de verhouding tussen draagkracht en draaglast in balans is. De coach bewaakt dit proces en gaat hier geregeld over met de jongere in gesprek. Aan de orde komen vragen, zoals: hoe kun je aangeven wanneer iets niet lukt? Op welke manier kun je hulp vragen? Hoe kun je op tijd laten weten dat het je te veel wordt, of dat je iets graag anders zou willen? Zo werken wij met jongeren aan hun toekomst.

Individuele begeleiding

Deze begeleiding wordt thuis verleend en dient de gezinssituatie te veranderen, zodat voor het kind een aanvaardbare opvoedingssituatie ontstaat. Afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag bieden wij basisbegeleiding of gespecialiseerde begeleiding aan. Wij stemmen met het jeugdteam af welke vorm van begeleiding ingezet wordt.

Opvang

Wij bieden dagopvang op woensdag en zaterdag en logeeropvang in weekenden en vakanties aan. Een groep bestaat uit acht tot tien jeugdigen. De groep wordt begeleid door minimaal twee professionele krachten. Wij werken met een duidelijke dagstructuur, heldere afspraken en regelmatige rustmomenten. Wij informeren ouders vooraf middels een nieuwsbrief over o.a. de groepssamenstelling, activiteiten, enzovoort. Tijdens de opvang wordt gestuurd op de doelen uit het begeleidingsplan. De mentor is onderhoudt contact met ouders over de voortgang.

Let op: momenteel is er voor de logeeropvang een wachtlijst van ongeveer 12 maanden

Woensdagmiddagopvang

Bij de woensdagmiddagopvang ligt de nadruk op structuur en duidelijkheid. De opvang wordt geboden door gediplomeerde medewerkers. Deze jeugdzorgwerkers hebben kennis van beperkingen als autisme, ADHD & gedragsproblematiek. Met enige regelmaat worden er leuke en leerzame uitjes voor de kinderen georganiseerd. Kinderen hebben zo de mogelijkheid sociale contacten aan te gaan en leren onder begeleiding spelen met leeftijdsgenootjes. De kinderen die we al wat langer zien op de woensdag ervaren deze contacten als vriendschappen. Dit geeft ze zelfvertrouwen en brengt positieve ervaringen daar waar dat soms in de buurt wat lastiger gaat.

Trainingsaanbod

Wij bieden verschillende trainingen aan, waaronder:

  • Stop, hoe los ik het op? Deze groepstraining is bedoeld voor kinderen en jeugdigen vanaf negen jaar met een beperkt inzicht in sociale interacties en onvoldoende vermogen om oplossingen te bedenken voor problemen die ze ondervinden in de omgang met anderen.
  • BrainBlocks Brain Blocks is een ‘toolbox’ om met kinderen, jeugdigen en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijkse leven? En hoe maak je duidelijk wat je wilt?

Start typing and press Enter to search