ANBI Huis Distinto

Stichting Huis Distinto is door de belastingdienst aangemerkt als steunstichting van Stichting Distinto.

Gegevens m.b.t. ANBI publicatieplicht:

Statutaire naam: Stichting Huis Distinto
Statutaire zetel: Barendrecht
KvK: 24375305
RSIN: 814908652

Contactgegevens

Strategisch meerjarenbeleid: 190101-strategisch-beleidsplan-2019-2022-huis-distinto
Statuten: 041020-statuten-stichting-ronald-mcdonald-huis-barendrecht
Statutenwijziging per 1 januari 2016: 160101-statuten-stichting-huis-distinto
Statutenwijziging per 12 juli 2018: 180712-statuten-stichting-huis-distinto

Statutaire doelstellingen Stichting Huis Distinto:

A. het zonder winstoogmerk om niet of tegen een zo laag mogelijke vergoeding ter beschikking stellen van onroerend goed aan een of meer non-profit instelling(en) die zich ten doel stellen (jeugd)zorg te (doen) verlenen en/of begeleiding te (doen) bieden, beide in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder aan jeugdigen met gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen en aan hun ouders, al dan niet op grond van de Wet langdurige zorg en/of de Jeugdwet, of een daarvoor in de plaats komende wet, alsmede aan instellingen en/of organisaties die beogen een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in de wet en/of andere instellingen, organisaties en/of (rechts)personen uit de non-profitsector;

B. het zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van onroerend goed aan een of meer non-profit instelling(en) die zich ten doel stellen het welzijn van jeugdigen en/of gezinnen met jeugdigen die bekend zijn met psychiatrische problematiek te bevorderen of die een daaraan nauw  verwante doelstelling hebben of een doelstelling die nauw verwant is aan hetgeen hiervoor bepaald;

C. en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste van het woord.

Raad van Toezicht

Huis Distinto wordt geleid door een directeur-bestuurder: Ingrid Hartog. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de bestuurder en beoordeelt in dit kader het functioneren van de organisatie. De Raad van Toezicht van Huis Distinto bestaat uit de volgende personen:

  • Alexander van der Bijl, voorzitter
  • Elbert Smit
  • Ria Heijkoop
  • Jessica Tijmons
  • Robert-Jan Borsboom
  • Els Verkerk

Bovengenoemde toezichthouders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslaglegging en verantwoording:

Jaarrekening 2017: stichting-huis-distinto-jaarrekening-2017-def
Jaarverslag 2017: 180331-jaarverslag-2017-huis-distinto
Jaarrekening 2018: stichting-huis-distinto-jaarrekening-2018-def
Jaarverslag 2018: 190101-jaarverslag-2018-huis-distinto
Jaarrekening 2019: stichting-huis-distinto-jaarrekening-2019-def

Start typing and press Enter to search