shutterstock_1633176817

Cursusaanbod

1. Stop, hoe los ik het op?

De cursus is bedoeld voor kinderen en jeugdigen vanaf negen jaar met een beperkt inzicht in sociale interacties en onvoldoende vermogen om oplossingen te bedenken voor problemen die ze ondervinden in de omgang met anderen. Kinderen worden tijdens de cursus gestimuleerd oplossingsgericht te denken en positieve, helpende gedachten te ontwikkelen. Hierbij wordt het zogenaamde G-model gebruikt. Uitgangspunt is dat bij een Gebeurtenis Gevoel en Gedrag bepaald worden door Gedachten en dat dit Gevolgen heeft. En dat met Gedachten de Gevolgen van een Gebeurtenis dus te beïnvloeden zijn.

Doel van de cursus

Door te werken met het G-model vergroot het kind zijn inzicht in situaties. Ook ontdekt hij dat het één met het ander samenhangt: ‘Mijn gedachte bepaalt mijn gevoel en dit bepaalt mijn gedrag. En mijn gedrag heeft weer reactie van de ander tot gevolg.’

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus leert het kind het verband tussen de vijf G’s herkennen en verbaliseren. Door woorden te geven aan zijn gedachten en gevoel komt hij tot innerlijke spraak, waardoor hij zichzelf instructies kan geven. Hij ervaart dat hij zijn gedachten kan sturen en hiermee dus baas is over zijn eigen gevoel en gedrag. Om gedachten, ook wel cognities genoemd, aan te kunnen passen heeft een kind cognitieve vaardigheden nodig. Met het kind wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden, zoals: het benoemen van waarneembare feiten en herkennen van problemen, het inschatten van situaties, nadenken voor je iets doet, het herkennen van je gevoelens, nadenken over je eigen gedrag en onderscheid maken tussen wat jij doet en wat de ander doet.

Samenwerking met ouders

Voorafgaand aan ieder cursusmoment wordt met ouders besproken hoe de oefeningen verlopen die het kind thuis moet doen en worden de vaardigheden besproken die op het programma staan. Na afloop van ieder cursusmoment krijgen ouders een ondersteuningsbrief mee naar huis die behulpzaam kan zijn bij het stimuleren van het kind om de getrainde cognitieve vaardigheden te oefenen en toe te passen. Waar mogelijk wordt ook de leerkracht van het kind bij de cursus betrokken, bijvoorbeeld door de leerkracht op de hoogte te brengen van de vorderingen die het kind maakt en door het toesturen van de ondersteuningsbrief.

Evaluatie

Na afloop van de cursus volgt een evaluatiegesprek met het kind en zijn ouders. De doelen worden geëvalueerd en ook worden aandachtspunten geformuleerd. Na drie maanden neemt de cursusleider contact op met ouders, om te bespreken hoe het ouders lukt hun kind te blijven ondersteunen in het oplossingsgericht denken en doen, volgende de principes van de cursus.


2. Samen denken en doen!

De cursus is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van acht tot dertien jaar met ontwikkelingsproblematiek, zoals PDD-NOS of ADHD, waardoor zij moeite hebben om sociale vaardigheden te ontwikkelen op een manier zoals andere kinderen dat doen. Ze pakken sociale regels niet op en weten niet hoe ze moeten handelen in sociale situaties. Een kind kan zich bijvoorbeeld niet goed verplaatsen in de gevoelens van een ander, of kan overdreven boos of verdrietig reageren. Maar het kan ook voorkomen dat een kind moeite heeft met onverwachte gebeurtenissen, impulsief reageert, of de baas speelt.

Doel van de cursus

Het kind leert situaties vooraf beter inschatten door eerst te denken en dan te doen. Het kind leert dat andere kinderen anders kunnen denken en doen; het leert hier enigszins rekening mee houden. Het kind leert welk gedrag passend is bij een sociale situatie. Het kind ontwikkelt meer vertrouwen in zichzelf, voelt zich competent.

Inhoud van de cursus

Het kind werkt gedurende de cursus aan een individueel plan. De cursusleider stelt dit plan samen met het kind en zijn ouders op in het kennismakingsgesprek. Er wordt ingezoomd op specifieke doelen en aandachtspunten voor het kind. De cursus krijgt op deze manier een behandelend karakter, omdat er wordt afgestemd op de individuele hulpvraag van het kind. Per cursusmoment wordt een vaardigheid aangeleerd en geoefend. Tijdens de cursus worden elementen uit de stop-denk-doe methode en de theory of mind toegepast.

Samenwerking met ouders

Voorafgaand aan ieder cursusmoment wordt met ouders besproken hoe de oefeningen verlopen die het kind thuis moet doen en worden de vaardigheden besproken die op het programma staan. Na afloop van ieder cursusmoment krijgen ouders een ondersteuningsbrief mee naar huis die behulpzaam kan zijn bij het stimuleren van het kind om de getrainde sociale vaardigheden te oefenen en toe te passen. Waar mogelijk wordt ook de leerkracht van het kind bij de cursus betrokken, bijvoorbeeld door de leerkracht op de hoogte te brengen van de vorderingen die het kind maakt en door het toesturen van de ondersteuningsbrief.

Evaluatie

Na drie maanden worden ouders uitgenodigd voor een terugkombijeenkomst. De cursusleider bespreekt met ouders de ontwikkeling van het sociale gedrag van hun kind en de manier waarop het ouders lukt hun kind te blijven stimuleren en ondersteunen. Er wordt besproken of de cursus voldoende resultaat heeft gehad, of dat een vervolg wenselijk is.


3. Ik ben speciaal

De cursus is bedoeld voor kinderen en jeugdigen van negen tot zestien jaar met autisme. Het doel van de cursus is hen te informeren over de bij hen gestelde diagnose. Daarbij gaat het vooral om het vergroten van de zelfkennis en het bevorderen van het gevoel van eigenwaarde. Ouders worden ook bij dit proces betrokken.

Doel van de cursus

Net zoals andere kinderen, die te horen krijgen dat er iets met hen aan de hand is, moeten ook kinderen met autisme deze boodschap verwerken. Dit lukt niet zomaar in één gesprek. Om kinderen en ouders hierbij te ondersteunen, biedt Distinto kinderen met autisme de cursus ‘Ik ben speciaal!’ aan. Onder begeleiding van deskundige cursusleiders leren de kinderen wat er met hen aan de hand is en leren ze hun beperking zien als iets dat ook positieve kanten heeft.

Inhoud van de cursus

Om autisme te kunnen begrijpen, krijgen de kinderen in de eerste zeven bijeenkomsten uitleg over de innerlijke en uiterlijke verschillen tussen mensen. Vervolgens wordt hen uitgelegd hoe de hersenen werken en wat de begrippen ‘ziekte’ en ‘beperking’ betekenen. Met deze inzichten komen zij tot de conclusie: ‘Ik kan dingen goed en ik kan dingen minder goed. Bepaalde dingen die ik minder goed kan, hebben te maken met mijn autisme. Autisme is een beperking en geen ziekte. Mensen met autisme zijn niet allemaal hetzelfde. Ik ben uniek, speciaal!’

De laatste drie bijeenkomsten gaan over de vraag: wat kan ik zelf aan mijn autisme doen? Door middel van een aantal werkbladen leren de kinderen hoe ze kunnen omgaan met de moeilijkheden die het gevolg zijn van hun autisme. De werkbladen gaan o.a. over het gebruik van hun talenten ter compensatie van hun beperkingen, over het inschakelen van hulpmiddelen en het aanleren van communicatieve vaardigheden.

De kinderen schaffen zelf een werkmap (A4 multomap) aan. Per bijeenkomst krijgen zij werkbladen die zij met hun cursusleider behandelen. Deze werkmap is het instrument waarmee de kinderen zichzelf en hun autisme beter leren begrijpen.

Samenwerking met ouders

Ouders wonen het laatste kwartier van de bijeenkomst bij en worden door de cursusleider op de hoogte gehouden van wat er tijdens de bijeenkomsten besproken is. De cursusleider vertelt wat er behandeld is en welke bijzonderheden er waren. Ouders kunnen ook vertellen hoe hun kind thuis omgaat met datgene wat hij tijdens de cursus leert. De werkmap verschaft ouders ook informatie; het is de bedoeling dat de kinderen hun map aan ouders laten lezen. Soms is het nodig dat ouders hun kinderen begeleiden bij het maken van kleine huiswerkopdrachten.


4. Brain Blocks

Brain Blocks is een ‘toolbox’ om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijkse leven? En hoe maak je duidelijk wat je wilt?

Voor wie?

Brain Blocks richt zich met name op kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Ook kunnen ouder(s), broertjes, zusjes en andere belangrijke betrokkenen meegenomen worden in het proces van Brain Blocks. Het voordeel hiervan is dat het gedrag van het kind of de jongere gemakkelijker in het kader van autisme geplaatst kan worden. Communiceren wordt hierdoor gemakkelijker en er ontstaat meer wederzijds begrip. Het ‘anders zijn of doen’ wordt door de omgeving beter begrepen. Brain Blocks wordt over het algemeen als psycho-educatiemiddel ingezet bij kinderen vanaf 7-8 jaar.

Wat is het doel?

Het doel van Brain Blocks is om één beeld en één taal te creëren over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker met iemand met autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over autisme, en de gevolgen daarvan in het dagelijkse functioneren, gecommuniceerd worden. Daarnaast werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van mensen met autisme.

Hoe werkt het?

In de Brain Blocks doos zitten twee hoofden. Het ene hoofd staat voor het brein van iemand zonder autisme. Het andere hoofd staat voor het brein van iemand met autisme. Met deze twee hoofden wordt inzichtelijk gemaakt hoe het brein van iemand met autisme werkt in vergelijking met het brein van iemand zonder autisme. Duidelijk wordt wat een informatieverwerkingsstoornis is en welke gevolgen deze stoornis heeft voor het dagelijkse functioneren. Ook autisme als contactstoornis komt aan bod. Dit wordt gedaan aan de hand van zestien thema’s.

Op maat aanbieden

Brain Blocks heeft een flexibele opzet, waardoor het op maat aan te bieden is. De thema’s, die voor iemand met autisme van toepassing zijn, worden ingezet. Andere thema’s, die niet relevant zijn voor iemand met autisme, kunnen gemakkelijk achterwege gelaten worden. Brain Blocks nodigt daarbij uit tot interactie. Het geeft iemand met autisme direct de ruimte om zijn eigen woorden en beelden te ‘vormen’ en deze te toetsen bij de professional. Hierdoor wordt communiceren over autisme een complementaire (aanvullende) ervaring. Informatie blijft gemakkelijk hangen, vooral door de uitdagende materialen in de Brain Blocks doos.

Transfer

De taal en de beelden die de professional samen met iemand met autisme ontwikkelt, is door middel van Brain Blocks gemakkelijk over te dragen aan belangrijke anderen in de omgeving. Brain Blocks kan bijvoorbeeld ingezet worden in de klas, om klasgenoten en leerkrachten dezelfde taal te laten spreken. Dit principe is even gemakkelijk thuis, of in andere leefsituaties, toe te passen.

Medewerkers van Distinto

Distinto heeft gecertificeerde medewerkers in dienst die Brain Blocks als middel in kunnen zetten tijdens de individuele begeleiding. Geïnteresseerden kunnen via onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Onze medewerkers zullen vervolgens in overleg met u bepalen of Brain Blocks aansluit bij de wensen en behoeften van u en uw kind.

Contactgegevens

U kunt zich aanmelden of informatie opvragen via training@stichtingdistinto.nl

Start typing and press Enter to search