Klachtenprocedure

De medewerkers van Distinto doen hun uiterste best om goede zorg te verlenen. Wanneer u als klant echter toch klachten ervaart met betrekking tot onze zorgverlening, dan gaat Distinto daar serieus mee om. U kunt uw klachten op verschillende wijzen uiten:

Allereerst kunt u uw klacht voorleggen aan de persoon op wie de klacht betrekking heeft, of contact opnemen met onze zorgmanager (Helma Kaashoek, 0180-646441). In een gezamenlijk gesprek met u als klant, de medewerker en de zorgmanager hopen we tot een oplossing te komen en de relatie te herstellen.

Wanneer u gebruik wilt maken van klachtenbemiddeling, dan kunt u contact opnemen met onze bestuurder (Ingrid Hartog, 0180-646449). Als de klacht de bestuurder zelf betreft, dan neemt de voorzitter van de Raad van Toezicht (René Brandsema, 06-48940532) de bemiddeling over.

U kunt uw klacht ook direct melden, door het invullen van het digitale klachtenformulier. Uw klacht komt dan terecht bij de bestuurder van Distinto.

Als deze stappen nog niet tot een oplossing hebben geleid, kunt u een klacht melden bij onze externe, onafhankelijke klachtencommissie. U kunt uw klacht schriftelijk en ondertekend indienen. De klachtencommissie zal uw klacht verder behandelen.

U kunt uw klacht opsturen naar:

Stichting Distinto
t.a.v. klachtencommissie
Dennenhout 3
2994 GC Barendrecht

Wanneer u een klacht indient, ontvangt u binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging en een uitnodiging tot een gesprek.

Distinto is als zorgaanbieder verbonden aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Iedereen die met een klacht, en de daarbij behorende klantinformatie, in aanraking komt, gaat daar vertrouwelijk mee om.

Wanneer u het klachtenreglement wilt inzien, kunt u deze per mail opvragen bij Ingrid Hartog: ingridhartog@stichtingdistinto.nl

Klachtenformulier

Aanhef
Dhr.Mevr.Fam.

Voorletters

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Uw e-mail

Telefoonnummer

Klachtomschrijving

Start typing and press Enter to search