Visie en missie

Visie

Onze klanten zijn jeugdigen met psychiatrische problematiek. Zij lopen tegen beperkingen aan in hun persoonlijk, sociaal of maatschappelijk functioneren. Wij bieden begeleiding aan jeugdige klanten vanwege hun problematiek, maar richten ons vooral op het ‘normale’ en welke gezonde kracht hen – en het systeem waar zij toe behoren – verder kan helpen. Zo leren jeugdige klanten en hun ouders optimaal om te gaan met de aanwezige beperking en ontwikkelen zij handvatten om zich staande kunnen houden in de maatschappij van vandaag.

Distinto ondersteunt ouders waar nodig en zolang nodig. We willen met onze begeleiding bereiken dat ouders  vertrouwen (her)stellen in hun eigen opvoedvaardigheden, waardoor de hulp overbodig wordt. We denken op dit gebied met ouders mee in hoe zij het eigen netwerk in kunnen zetten ter ondersteuning en verlichting van zorgtaken.

Distinto heeft een christelijke identiteit. In ons doen en laten willen wij herkenbaar zijn als organisatie die open staat voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond.

Distinto is een jonge, groeiende en flexibele groeiende organisatie, samengesteld uit ervaren professionals en jonge mensen, die het vak graag willen leren. Deze verhouding geeft de organisatie enerzijds kwalitatieve degelijkheid, maar biedt anderzijds ook ruimte voor veranderende marktontwikkelingen en nieuwe inzichten. Wij willen deze sterke positie inzetten om een bijdrage te leveren aan duurzame innovatie in de sector jeugdhulp.

Missie

Distinto werkt als gecontracteerd aanbieder in de BAR-gemeenten, Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.

Distinto zet zich vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een christelijke identiteit in voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen, diverse vormen van autisme en psychiatrische stoornissen in hun ontwikkeling. Doel is het bevorderen van zelfstandigheid, het aanreiken van handvatten om op adequate wijze om te gaan met de aanwezige problematiek en het ondersteunen en ontlasten van ouders in hun opvoedingstaak.

Distinto gelooft in de kracht van korte communicatielijnen en persoonlijke betrokkenheid. Hierdoor is de werkwijze efficient. We zetten in op ontwikkeling van expertise van onze medewerkers en dit biedt een garantie voor kwalitatief goede zorg.

Wij ondersteunen jeugdige klanten in hun  ontwikkeling naar maximale autonomie. We zoeken daarbij actief contact met ouders en andere betrokken hulpverleners en streven naar een gezamenlijk aanbod van zorg.

Kernwaarden

Betrokken

Distinto medewerkers voelen zich verbonden met de organisatie en de klanten die zij begeleiden. Een afgestemde en persoonlijke benadering is voor ons vanzelfsprekend.

Professioneel

Distinto is een organisatie met beroepskrachten. Professionaliteit staat hoog in ons vaandel. Onze deskundigheid houden we dan ook goed op peil.

Praktisch

Met elkaar kijken we naar de mogelijkheden in de kinderen en jongeren zelf en het systeem waar zij toe behoren.

Transparant

Distinto streeft naar heldere communicatie om begeleiding effectief en efficiënt te laten verlopen en samenwerking te bevorderen

Samen

Voor het welzijn van onze klant(en) zoeken wij actief de verbinding met anderen.

 

In onze gedragscode staat nader omschreven hoe wij vanuit onze kernwaarden met elkaar en onze klanten om willen gaan.

Identiteit 

Onze medewerkers zijn bewogen met hun klanten. De bron van deze bewogenheid is Gods liefde voor mensen. Vanuit Zijn barmhartigheid willen wij naar anderen omzien. Dit is een grondhouding die zich uit in daden. In ons werk zoeken we het goede voor onze klanten en voor elkaar.

Meer informatie m.b.t. hoe wij onze identiteit handen en voeten geven is te vinden in ons visiedocument:

201116 visiedocument christelijke identiteit distinto.pdf

Start typing and press Enter to search