Visie

Distinto is een kleinschalige organisatie in de regio Zuid-Holland-Zuid en richt zich op het bieden van begeleiding aan jeugdige klanten en hun ouders. Wij houden de communicatielijnen kort, waardoor onze werkwijze efficiënt is en de persoonlijke betrokkenheid groot. Onze expertise biedt een garantie voor kwalitatief goede zorg.

De organisatie zoekt actief contact met betrokken behandelaren en hulpverleners en streeft naar een gezamenlijk aanbod van zorg.

Onze klanten zijn jeugdigen met een psychiatrische problematiek. Zij lopen hierdoor tegen beperkingen aan in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Distinto biedt begeleiding vanwege hun problematiek, maar wil vooral het zicht bewaren op het normale wat in hen aanwezig is en welke gezonde kracht hen – en het systeem waar zij toe behoren – verder kan helpen. Dit zodat klanten en hun ouders optimaal om leren gaan met de aanwezige beperking en zich staande kunnen houden in de maatschappij.

Klanten en hun ouders kiezen graag voor onze organisatie vanwege onze klant- en context gestuurde werkwijze, maar ook omdat de christelijke identiteit van de organisatie goed aansluit bij de eigen levensovertuiging. Distinto staat open voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun achtergrond en identiteit.

Om klanten en hun ouders zo goed mogelijk van dienst te zijn, gaan zij naast hen staan om samen te zoeken naar de gewenste verandering. Ouders zijn voor onze medewerkers de ervaringsdeskundigen en dit maakt dat onze medewerkers het belangrijk vinden om goed naar hen te luisteren en ook van hen te leren, als het gaat om de problematiek van hun kind.

Identiteit 

Onze medewerkers zijn bewogen met hun klanten. De bron van deze bewogenheid is Gods liefde voor mensen. Vanuit Zijn barmhartigheid willen wij naar anderen omzien. Dit is een grondhouding die zich uit in daden. In ons werk zoeken we het goede voor onze klanten en voor elkaar.

Meer informatie m.b.t. hoe wij onze identiteit handen en voeten geven is te vinden in ons visiedocument:

180212-visiedocument-identiteit

Kernwaarden

Praktisch

Distinto begeleidt de jeugdige en/of zijn naaste betrokkenen, meestal de ouders of andere familieleden. We hanteren een doelgerichte en oplossingsgerichte aanpak, waar dagelijks voordeel van wordt ervaren.

Professioneel

Onze medewerkers zijn MBO of HBO geschoold en zijn deskundig in hun vak. Distinto is een lerende organisatie en zorgt voor benodigde bijscholing. Het delen van kennis en kwaliteit met elkaar en onze klanten is daarbij een uitgangspunt.

Betrokken

Onze medewerkers voelen zich verbonden met de organisatie en de klanten die zij begeleiden. Zij zijn betrouwbaar in de omgang en in afspraken die gemaakt worden; er kan op hen gerekend worden! Hier hoort vanzelfsprekend een afgestemde persoonlijke benadering bij.

Transparant

Wij streven naar heldere communicatie om effectiviteit en efficiëntie t.a.v. de begeleiding en samenwerking te bevorderen. Onze medewerkers willen hierin ook de regisseursrol op zich nemen, aangezien de klant nooit nadeel mag ervaren van behandeling en begeleiding door meerdere hulpverleners.

Uit onze kernwaarden vloeit onderstaande bejegening voort:

Wij benaderen elkaar met respect in taal en gebaar. We onthouden ons van gedragingen die anderen in hun waardigheid aantasten.

We onthouden ons van inmenging in het persoonlijk leven van de ander die verder gaat dan voor het onderhouden van een functionele en professionele relatie tot die ander noodzakelijk is.

Wij uiten ons in de persoonlijke verzorging en kledingstijl respectvol ten opzichte van de ander. We respecteren elkaars grenzen.

We onthouden ons van systematisch pestgedrag (intimiderend, vernederend of bedreigend, steeds op de ander gericht gedrag waartegen die persoon zich niet effectief kan verweren).

We onthouden ons van seksuele intimidatie (ongewenste seksuele toenadering, ongewenste verzoeken om seksuele gunsten of andere ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard).

Tijdens de werkbezoeken onthouden wij ons van het gebruik van alcohol en drugs en zijn wij niet onder invloed van deze middelen.

Tijdens de werkbezoeken wordt er niet gerookt.

Bij het aangaan van de begeleidingsovereenkomst bespreken wij deze bejegening met onze klanten en worden ook klantwaarden en klanteisen geïnventariseerd.

Start typing and press Enter to search