ANBI

Distinto staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Distinto is als ANBI verplicht om verschillende gegevens openbaar te maken via de eigen website. Onderstaand overzicht helpt u het verzamelen van informatie te vergemakkelijken:

De samenstelling van de Raad van Toezicht kunt u op deze pagina vinden.

Het strategisch beleidsplan t.b.v. de ANBI beschikking kunt u hier vinden. In dit plan is het beloningsbeleid van de Raad van Toezicht opgenomen. De bestuurder is in dienst van de stichting. Alle werknemers vallen wat betreft arbeidsvoorwaarden (waaronder ook de salariëring) onder de cao Jeugdzorg.

Jaardocumenten en directiebeoordelingen m.b.t. de uitgeoefende activiteiten:

Financiële jaarrapporten:

Distinto is als organisatie niet BTW plichtig. Het RSIN nummer is: 850436175.

Klantenraad

De klantenraad is een onafhankelijke belangenorganisatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van klanten die hulp of begeleiding krijgen van Distinto. De klantenraad bespreekt onderwerpen die alle klanten van Distinto aangaan en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en medewerkers van Distinto. Advies over bijvoorbeeld de kwaliteit van hulp- en zorgverlening, of over organisatie en financiën.

Klanten en hun ouders kunnen bij de klantenraad terecht met vragen over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en begeleiding die u ontvangt.

De klantenraad dient uit minimaal drie en maximaal vijf personen te bestaan. Op dit moment bestaat de klantenraad uit drie personen:

  • Janneke Lagendijk
  • Petra van der Heiden
  • Jacobi de Wildt

U kunt uw vragen aan de klantenraad voorleggen per email: distinto.klantenraad@gmail.com

Mocht u ook interesse hebben in een plaats binnen de klantenraad en u wilt meer informatie? Neemt u dan contact op met Ingrid Hartog: 06-53653113

Kwaliteitskeurmerk

Distinto is een gecertificeerde instelling en voldoet aan de norm HKZ Jeugdzorg en bijbehorend addendum in relatie tot het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg.

HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Inmiddels staan er bijna 4000 HKZ-certificaten uit en werken meer dan 10.000 organisaties met HKZ normen.

Onze organisatie is te vinden in het HKZ-register:

https://www.hkz.nl/certificatie-keurmerken/overzicht-certificaten

Gegevensbescherming

Wij gaan graag zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt. Onze werkwijze is vastgelegd in ons privacybeleid en ook hebben we voor onze klanten een informatiefolder samengesteld, waarin u kunt lezen wat uw rechten en onze plichten zijn. Deze documenten vindt u hier:

Privacybeleid

Informatiefolder privacy

Binnen de organisatie ziet onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) toe op een juiste naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Per 1 september 2018 wordt deze functie vervuld door Marion Velthove. Zij is op maandag en woensdag bereikbaar op: 0180-646446.

Beroepsregister

Onze medewerkers staan geregistreerd in het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert dit beroepsregister. Professionals kunnen zich registreren en na vijf jaar een herregistratie aanvragen. Daarbij moeten zij aantonen dat ze hun vakbekwaamheid op peil houden. De geregistreerde professionals houden zich aan de voor hen geldende professionele standaarden en vallen onder het tuchtreglement van SKJ.

Waarom beroepsregistratie?
Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap. Geregistreerde professionals laten zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. Ze houden zich aan de richtlijnen en beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Beroepsregistratie stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid. Kinderen en jongeren die hulp krijgen van geregistreerde professionals, kunnen dan ook rekenen op goede hulp en ondersteuning.

Klachtenprocedure

Onze medewerkers doen hun uiterste best om goede zorg te verlenen. Wanneer u als klant echter toch klachten ervaart met betrekking tot onze zorgverlening, dan gaat Distinto daar serieus mee om. U kunt uw klachten op verschillende wijzen uiten:

Allereerst kunt u uw klacht voorleggen aan de persoon op wie de klacht betrekking heeft, of contact opnemen met onze zorgmanager (Helma Kaashoek, 0180-646441). In een gezamenlijk gesprek met u als klant, de medewerker en de zorgmanager hopen we tot een oplossing te komen en de relatie te herstellen.

Wanneer u gebruik wilt maken van klachtenbemiddeling, dan kunt u contact opnemen met onze bestuurder (Ingrid Hartog, 06-53653113). Als de klacht de bestuurder zelf betreft, dan neemt de voorzitter van de Raad van Toezicht (Alexander van der Bijl, 06-82011110) de bemiddeling over.

U kunt uw klacht ook direct melden, door het invullen van het digitale klachtenformulier. Uw klacht komt dan terecht bij de bestuurder van Distinto.

Als deze stappen nog niet tot een oplossing hebben geleid, kunt u een klacht voorleggen aan onze externe, onafhankelijke klachtencommissie of klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht schriftelijk en ondertekend indienen. De klachtencommissie of klachtenfunctionaris zal uw klacht verder behandelen.

Meer informatie over de klachtencommissie of klachtenfunctionaris treft u in deze folder aan.

Iedereen die met een klacht, en de daarbij behorende klantinformatie, in aanraking komt, gaat daar vertrouwelijk mee om.

Wanneer u het klachtenreglement wilt inzien, kunt u deze per mail opvragen bij Ingrid Hartog: ingridhartog@stichtingdistinto.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de bestuurder en beoordeelt in dit kader het functioneren van de organisatie. De Raad van Toezicht van Distinto bestaat uit de volgende personen:

  • Alexander van der Bijl, voorzitter
  • Johan van Buuren
  • Elbert Smit
  • Ria Heijkoop
  • Jessica Tijmons

Johan van Buuren neemt per 1 januari 2020 afscheid van de Raad. Graag wijzen we u op onderstaande vacature en bijbehorende profielschets:

190812-vacature-raad-van-toezicht

180812-profielschets-raad-van-toezicht

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Voor de informatie rondom de ANBI status van Huis Distinto klikt u hier.

Start typing and press Enter to search