ANBI

Distinto staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Distinto is als ANBI verplicht om verschillende gegevens openbaar te maken via de eigen website. Onderstaand overzicht helpt u het verzamelen van informatie te vergemakkelijken:

De samenstelling van de Raad van Toezicht kunt u op deze pagina vinden.

Het strategisch beleidsplan t.b.v. de ANBI beschikking kunt u hier vinden. In dit plan is het beloningsbeleid van de Raad van Toezicht opgenomen. De bestuurder is in dienst van de stichting. Alle werknemers vallen wat betreft arbeidsvoorwaarden (waaronder ook de salariëring) onder de cao Jeugdzorg.

Jaardocumenten en directiebeoordelingen m.b.t. de uitgeoefende activiteiten:

Financiële jaarrapporten:

Distinto is als organisatie niet BTW plichtig. Het RSIN nummer is: 850436175.

Stichting Huis Distinto is als steunstichting van Stichting Distinto eveneens geregistreerd als ANBI. Meer informatie over Huis Distinto treft u hier.

Klantenraad

De klantenraad is een onafhankelijke belangenorganisatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van klanten die hulp of begeleiding krijgen van Distinto. De klantenraad bespreekt onderwerpen die alle klanten van Distinto aangaan en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en medewerkers van Distinto. Advies over bijvoorbeeld de kwaliteit van hulp- en zorgverlening, of over organisatie en financiën.

Klanten en hun ouders kunnen bij de klantenraad terecht met vragen over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en begeleiding die u ontvangt.

De klantenraad dient uit minimaal drie en maximaal vijf personen te bestaan. Op dit moment bestaat de klantenraad uit vijf personen:

  • Janneke Lagendijk
  • Petra van der Heiden
  • Jacobi de Wildt
  • Marjolijn Qualm
  • José Jacobse

U kunt uw vragen aan de klantenraad voorleggen per email: distinto.klantenraad@gmail.com

Mocht u ook interesse hebben in een plaats binnen de klantenraad en u wilt meer informatie? Neemt u dan contact op met Ingrid Hartog: 06-53653113

Kwaliteitskeurmerk

Distinto is een gecertificeerde instelling en voldoet aan de norm HKZ Jeugdzorg en bijbehorend addendum in relatie tot het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg.

HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Inmiddels staan er bijna 4000 HKZ-certificaten uit en werken meer dan 10.000 organisaties met HKZ normen.

Onze organisatie is te vinden in het HKZ-register:

https://www.hkz.nl/certificatie-keurmerken/overzicht-certificaten

Vertrouwenspersoon AKJ

Ouders en kinderen die met jeugdhulp te maken krijgen, zijn daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die hen dwars zitten. Want het is nou eenmaal zo dat er ook wel eens iets fout gaat. Of dat de meningen verschillen. Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kan de vertrouwenspersoon van het AKJ daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met het kind, de jongere of de ouder de oplossing te vinden. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website van het AKJ: www.akj.nl

Gegevensbescherming

Wij gaan graag zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt. Onze werkwijze is vastgelegd in ons privacybeleid en ook hebben we voor onze klanten een informatiefolder samengesteld, waarin u kunt lezen wat uw rechten en onze plichten zijn. Deze documenten vindt u hier:

Privacybeleid

Informatiefolder privacy

Binnen de organisatie ziet onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) toe op een juiste naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Per 1 september 2018 wordt deze functie vervuld door Marion Velthove. Zij is op maandag en woensdag bereikbaar op: 0180-646446.

Beroepsregister

Onze medewerkers staan geregistreerd in het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert dit beroepsregister. Professionals kunnen zich registreren en na vijf jaar een herregistratie aanvragen. Daarbij moeten zij aantonen dat ze hun vakbekwaamheid op peil houden. De geregistreerde professionals houden zich aan de voor hen geldende professionele standaarden en vallen onder het tuchtreglement van SKJ.

Waarom beroepsregistratie?
Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap. Geregistreerde professionals laten zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. Ze houden zich aan de richtlijnen en beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Beroepsregistratie stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid. Kinderen en jongeren die hulp krijgen van geregistreerde professionals, kunnen dan ook rekenen op goede hulp en ondersteuning.

Klachtenprocedure

Onze medewerkers doen hun uiterste best om goede zorg te verlenen. Wanneer u als klant echter toch klachten ervaart met betrekking tot onze zorgverlening, dan gaat Distinto daar serieus mee om. Meer informatie over de mogelijkheden tot indienen van een klacht en het klachtenformulier vindt u hier.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de bestuurder en beoordeelt in dit kader het functioneren van de organisatie. De Raad van Toezicht van Distinto bestaat uit de volgende personen:

Veilig thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis; dat geld ook voor professionals. Of er nu vragen en vermoedens zijn, of een zeker weten. Zorgen delen is een belangrijke eerste stap.

Medewerkers van Distinto hebben de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ te handelen.

Distinto heeft een aandachtsfunctionaris meldcode. De Aandachtsfunctionaris is een belangrijk persoon bij het implementeren, handelen en borgen van de Meldcode Huiselijk Geweld. De aandachtsfunctionaris heeft onder andere een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van huiselijke geweld en kindermishandeling.

Wat is de meldcode?
De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe de professional moet handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
De vijf stappen zijn een leidraad bij haar besluit om wel/niet een melding te doen bij Veilig Thuis.

De stappen zijn:
Stap 1: Het in kaart brengen van signalen
Stap 2: Advies vragen
Stap 3: Gesprek met de ouder
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg
Stap 5: Begeleiden naar hulp, of melden bij Veilig Thuis

De meldcode is er in eerste instantie niet op gericht om de zorg bij Veilig Thuis te melden, maar is vooral bedoeld om de ouder op de hoogte te stellen en te houden van de zorgen die er zijn. De voorkeur gaat er altijd naar uit om de ouder te motiveren in het accepteren van hulp bij de vastgestelde problemen. Lukt dit niet, dan moet de aandachtsfunctionaris in stap 5 de beslissing nemen wel of niet te melden bij Veilig Thuis.

SISA
SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken. Het is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om u en uw kind zo de best mogelijke begeleiding te bieden. Meer informatie over SISA vindt u in onze speciale folder.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Start typing and press Enter to search